Nieuws

 • Sport Meetingpoint Heiloo

  Wethouder Rob Opdam open Sport Meetingpoint

  Lees meer
 • De Barre workout is booming!

  De Barre workout is booming! Topmodellen zweren al jaren bij Barre vanwege he...

  Lees meer
Meer nieuws

Privacyverklaring

Palestra Sports Amsterdam  en Palestra Sports Heiloo (“Palestra Sports”) hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Palestra Sports houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-    Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy
-    Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
-    Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
-    Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
-    Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
-    Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Als Palestra Sports zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze  Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 


Verwerking van persoonsgegevens

Bij Palestra Sports verwerken wij gegevens van o.a. leden, niet-leden (geïnteresseerden/prospects), en leveranciers. Lees bij het kopje  dat over uw situatie gaat met welke doelstelling wij uw gegevens verwerken en op welke grondslag.  In een apart kopje leggen wij bovendien uit hoe wij omgaan met gegevens die u aan ons verstrekt via contactformulieren op onze website www.palestrasports.nl.
 

Bent u (proef) lid van Palestra Sports? 
Persoonsgegevens van leden worden door Palestra Sports verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-    Administratieve doeleinden
-    Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht,  lidmaatschapsovereenkomst
-    Communicatie over de opdracht, lidmaatschapsovereenkomst  en/of uitnodigingen
-    Het informeren d.m.v. nieuwsuitingen. Voor het gebruik van uw e-mailadres voor het communiceren over (nieuwe) acties, nieuws en aanbiedingen vragen wij altijd apart uw toestemming.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-    De overeengekomen opdracht, schriftelijke lidmaatschapsovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Palestra Sports Amsterdam de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-    Voornaam;
-    Tussenvoegsel;
-    Achternaam;
-    Adresgegevens;
-    Geslacht;
-    Geboortedatum;
-    Telefoonnummer;
-    E-mailadres;
-    Informatie met betrekking tot uw lidmaatschap;
-    Betalingsgegevens;
-    Naam werkgever mits u via uw werkgever bent aangesloten;
-    Foto;
-    Indien van toepassing: gegevens t.b.v. een fitness-intake, fittest en trainingsadvies (waaronder medische gegevens).

Uw persoonsgegevens worden door Palestra Sports opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-    Gedurende de looptijd van de overeenkomst + 3 maanden* en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. *Na beëindiging van uw lidmaatschapsovereenkomst worden niet-relevante gegevens verwijderd na uiterlijk 90 dagen.
 

Verwerking van bijzondere persoonsgegegevens 

Palestra Sports verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van leden, indien u deze aan ons verstrekt ter uitvoering van de dienstverlening:
-    foto (gezicht);
-    gegevens over gezondheid;
-    gegevens over trainingsdoelen.

Voor het gebruik van een foto van uw gezicht in het kader van uw persoonsgebonden lidmaatschapsovereenkomst vragen wij om uw toestemming. Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens (gezondheid/trainingsdoelen) t.b.v. een fitness-intake, fittest en trainingsadvies vragen wij altijd apart uw toestemming tijdens fitnessintake, test en/of adviesmoment. Palestra Sports gaat extra zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en verwerkt deze alleen indien deze strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening. Deze gegevens worden alleen aan anderen binnen Palestra Sports verstrekt indien zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Na beëindiging van uw lidmaatschapsovereenkomst worden deze bijzondere persoonsgegevens verwijderd na uiterlijk  90 dagen.
 

Bent u (nog) geen lid van Palestra Sports? 
Dan bent u wellicht geïnteresseerd in onze diensten en noemen wij  u een prospect of geïnteresseerde.  U loopt bijvoorbeeld binnen bij Palestra Sports en vraagt om informatie (walk-in). De kans is ook groot dat u zich aanmeldt  via een web-contactformulier op onze website. Lees verderop  hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens als u uw gegevens achterlaat op onze website. 

Persoonsgegevens van een prospect of geïnteresseerde worden door Palestra Sports  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-    Informatieverstrekking  in de vorm van gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-    (Mondelinge) toestemming, afgifte visitekaartje

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Palestra Sports de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-    Voornaam;
-    Tussenvoegsel;
-    Achternaam;
-    Telefoonnummer;
-    E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Palestra Sports opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-    Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect  of geïnteresseerde. 
Wij verwijderen uw gegevens 90 dagen na verstrekking van deze gegevens.


Bent u leverancier van Palestra Sports?
Persoonsgegevens van leveranciers worden door Palestra Sports  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-    Administratieve doeleinde;
-    Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
-    Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-    De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Palestra Sports de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-    Voornaam;
-    Tussenvoegsel;
-    Achternaam;
-    (Zakelijk) Telefoonnummer;
-    (Zakelijk) E-mailadres;
-    Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Palestra Sports opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-    Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 

Hoe gaan wij om met de gegevens die u achterlaat op onze website?

De gegevens die u achterlaat op www.palestrasports.nl worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-    Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren en contacteren voor hetgeen waarvoor u het betreffende contactformulier hebt ingevuld. De samenstelling van de gevraagde persoonsgegevens is per formulier zo aangepast, dat we u geen informatie vragen en/of opslaan die niet relevant is voor hetgeen waarvoor u uw persoonsgegevens achterlaat. Het achterlaten van uw persoonsgegevens is per definitie volledig vrijwillig. 

We onderscheiden 5 typen persoonsgegevens die we op deze website verwerken:
-    Informatieaanvraag: veruit de meeste formulieren op de website hebben als doel u te informeren over een specifiek (fitness)programma, de tarieven, aanbiedingen of een specifieke vraag die u zelf hebt gesteld. Per formulier staat beschreven waar u informatie over zult ontvangen. De gevraagde gegevens beperken zich tot naam, e-mail en telefoonnummer om jou te kunnen bereiken voor de gevraagde informatie.
-    Lidmaatschapadvies: wilt u weten welk lidmaatschap of programma het beste bij u past? Dan hebben we iets meer informatie nodig dan naam, e-mail en telefoonnummer. We vragen u om, vrijwillig, antwoord te geven op een aantal vragen met betrekking tot uw doelstellingen, wensen en verwachtingen bij een lidmaatschap. Uw contactgegevens in combinatie met deze antwoorden worden uitsluitend gebruikt om u vervolgens te informeren en adviseren over het best passende lidmaatschap.
-    Kennismakingsafspraak: zowel een informatieaanvraag als lidmaatschapsadvies kan worden vervolgd met een uitnodiging om online een kennismakingsafspraak te maken. Als u besluit dit te doen (vrijwillig!), dan worden uw persoonsgegevens gebruikt om het door u gekozen afspraakmoment te bevestigen per e-mail/telefoon/sms.
-    Nieuwsbrief: het kan zijn dat u zichzelf aanmeldt voor de nieuwsbrief. Dit gebeurt altijd middels een verplichte dubbele opt-in. Na het aanmelden ontvangt u periodiek de nieuwsbrief per e-mail om u van de dienstverlening en algemene informatie rondom Palestra Sports te voorzien.
-    Inschrijfformulier: het kan ook zijn dat we gebruik maken van een inschrijfformulier waarin we meer persoonsgegevens vragen dan naam, e-mail en telefoonnummer. Het inschrijfformulier dient ervoor om u de kans te geven digitaal lid/klant te worden van Palestra Sports en voldoet aan alle wetgeving op dat gebied. Na inschrijving nemen we telefonisch contact met u op. U hebt altijd het recht om uw inschrijving te annuleren binnen de wettelijk bepaalde bedenktijd.
Na ontvangst van de gegevens zullen wij vervolgens per e-mail, sms en/of telefoon contact met u opnemen om u te voorzien van de gevraagde informatie.

Uw persoonsgegevens worden door Palestra Sports opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-    Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk. Voor alle reguliere contactformulieren (doel 1, 2 en 3 zoals bovenstaand beschreven) geldt dat gegevens 90 dagen na verstrekking gewist worden. We zijn er dan zeker van dat er voldoende gelegenheid is geweest om u te informeren over hetgeen waarvoor u uw persoonsgegevens heeft achtergelaten. Bij een nieuwsbrief aanmelding bewaren we uw gegevens zolang  u ingeschreven bent, u kunt zich te allen tijde zelf actief afmelden via een link in de nieuwsbrief.  Bij een online inschrijfformulier om klant/lid te worden van ons bedrijf, bewaren we uw persoonsgegevens gedurende het gehele lidmaatschap om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst. Ook als uw gegevens tussentijds verwijderd zijn uit de informatie- en/of nieuwsbriefdatabase.
 

Verstrekking

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
-    Het verzorgen van de internetomgeving; 
-    Het verzorgen van de (financiële) administratie;
-    Het verzorgen van het prospect/ledenbeheersysteem.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 

Bewaartermijn

Palestra Sports bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 
 

Beveiliging

Palestra Sports neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

-    Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens 
-    Alle personen die namens Palestra Sports van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
-    We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
-    In onze internetomgeving maken we gebruik van  firewalls, versleuteling van gegevens, beveiligde verbindingen en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers 
-    De website van Palestra Sports maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 
-    Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Palestra Sports verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Palestra Sports.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Palestra Sports gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Onze cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Lees ook onze uitgebreide pagina “cookiebeleid” .
 

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op. 
 

Wijzigingen

Palestra Sports behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze Privacy Policy te allen tijde te wijzigen. 
 

Contactgegevens

Palestra Sports Amsterdam
Gevestigd aan de Marius Bauerstraat 233 a+b, 1062AK in Amsterdam. 
KvK-inschrijfnummer: 33177857 met BTW nummer: NL006269564B01. 
Voor vragen of contact kunt u mailen met: administratie@palestrasports.nl.

Palestra Sports Heiloo
Gevestigd aan de Zevenhuizerlaan 116, 1851MZ in Heiloo. 
KvK-inschrijfnummer: 33177857 met BTW nummer: NL854098021B01. 
Voor vragen of contact kunt u mailen met: administratie@palestrasports.nl.

Nieuws

 • Sport Meetingpoint Heiloo

  Wethouder Rob Opdam open Sport Meetingpoint

  Lees meer
 • De Barre workout is booming!

  De Barre workout is booming! Topmodellen zweren al jaren bij Barre vanwege he...

  Lees meer
Meer nieuws

Contact

Palestra Sports Amsterdam
Marius Bauerstraat 233 a+b
1062AK Amsterdam

020 - 615 03 14
 • Jeugdfonds Sport

  Klik hier voor meer informatie

  Klik hier voor meer inform
 • Doorlopende korting Amsterdam

  € 5 p/m korting in Amsterdam

  Nieuw bij Palestra Sports in Amsterdam! Ontvang € 5,00 korting per maand met de Amsterdamse Stadspas!

  Lees meer
 • Gratis Consult

  Gratis Consult

  Heb je fysieke klachten of moet je herstellen van een blessure? Vraag een Gratis Consult aan!

  Lees meer
 • Elly

  "Bij Palestra voel ik mij thuis. Ik vind de persoonlijke coaching erg prettig..."

  Elly
 • "Bij Palestra binnen stappen voelt als thuis komen bij mijn familie. Erg gezellige en persoonlijke sportschool. "

  Samantha